CAPITOLUL ITERMENI ŞI DEFINIŢII

Art.1. Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare şi care implică actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale deja acumulate, îmbunătăţirea celor deja existente şi însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

Art.2. Formele de Educație Medicală Continuă sunt reprezentate de activitățile teoretice şi/sau practice care au ca scop învăţarea.

Art.3. Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.

Art.4. Formele de Educație Medicală Continuă creditate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) au ca obiectiv principal dezvoltarea profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, membri ai OAMGMAMR și în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și a menținerii prestației profesionale sigure și eficace.

 

CAPITOLUL II

FORMELE DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ ȘI PROGRAME DE ÎNVĂȚĂMÂNT CREDITATE DE OAMGMAMR

Art. 5.

a. Formele de EMC care pot fi creditate sunt:

 1. Cursuri de EMC
 2. Ateliere de lucru/practică
 3.  Stagii practice
 4. Școli de vară/iarnă
 5. Educația medicală continuă la distanţă (EMCD) – cursuri on-line
 6. Manifestări ştiinţifice:
 • mese rotunde
 • conferinţe ştiinţifice
 • simpozioane ştiinţifice
 • congrese ştiinţifice

b.    Publicare de materiale ştiinţifice medicale:

 • autor/co-autor de articole pentru publicaţii medicale;
 • autor/co-autor de capitole de carte sau cărţi precum monografii, tratate, manuale medicale;
 • autor/co-autor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR.

c.  Abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate creditate

d. Cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice:

 • elaborarea de proiecte profesionale
 • coordonarea de proiecte profesionale

e. Programe de învăţământ care pot fi creditate:

1. Programe de învăţământ postuniversitare

 • masterat
 • doctorat

2.  Programe de învăţământ/perfecţionare postbază:

 • cursuri de specializare
 • cursuri pentru dobândirea de noi competenţe
 • gradul principal
 • cursul de formatori sau de formare de formatori

 

CAPITOLUL III

CONDIȚII DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Art. 6.  Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă un conţinut profesional/ştiinţific;
 • să utilizeze metode şi mijloace de formare a adulţilor care să conducă la creşterea nivelului de pregătire teoretică cât şi la îmbunătăţirea deprinderilor practice necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical;
 • acreditarea/reacreditarea prealabilă a furnizorului de cursuri EMC.

Art.7. Numărul de credite EMC acordat fiecărei forme de educație medicală continuă este stabilit prin prezentele Norme.

 

CAPITOLUL IV

REGULI DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ 8.1.  Clasificarea cursurilor EMC în funcție de tematică:

 • Cursuri obligatorii: Cursul de resuscitare cardiorespiratorie (obligatoriu o dată la cinci ani);
 • Cursuri recomandate: cursuri cu teme din diferite specialităţi şi domenii de interes pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical (lista de teme recomandate este propusă şi actualizată periodic de Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă- CNEMC a OAMGMAMR);
 • Cursuri stabilite de filială,  în urma identificării nevoilor de educație medicală continuă la nivelul unităților sanitare din judeţ/Mun. București.

a. Reguli  de  creditare a cursurilor EMC:

 • Numărul maxim de ore de curs pe zi= 6 ore;
 • Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanţi poate fi de maxim 50 persoane;
 • Pentru cursurile cu aplicaţie practică (inclusiv cele de resuscitare), grupa de cursanţi poate fi de maxim 20 de persoane.
 • Cererea de creditare a cursurilor organizate de filialele OAMGMAMR se avizeză de preşedintele filialei pe raza careia de desfăşoară cursul şi se depune la CNEMC (anexa 1);

b. Numărul de credite EMC:

 • Pentru 1 ora de curs se acordă 1 credit EMC;
 • Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se acordă maxim 15 credite EMC;
 • Pentru cursuri cu aplicaţii practice se acordă maxim 18 credite EMC.

8.2 Reguli privind desfășurarea și creditarea atelierelor de lucru/practică:

a. Reguli privind desfășurarea  atelierelor:

 • Grupa de cursanţi pentru un atelier poate fi de maxim 15 persoane;
 • Tema atelierului trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical.

b. Numărul de credite:

 • Pentru 1 zi (6 ore) de atelier de lucru/practică se acordă 6 credite EMC;
 • Creditarea atelierelor de lucru/practică se face cu maxim 12 credite EMC.

8.3  Reguli privind creditarea stagiilor practice:

a. Stagiul de pregătire practică: reprezintă activitatea desfăşurată în unităţi de profil, sub îndrumarea şi supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfecţionarea abilităţilor practice, care să ducă la îmbunătăţirea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.

b. Numărul de credite EMC:

 • Pentru stagiile practice se acordă un număr de 10 de credite EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedeşte că a fost efectuată (maxim 20 de credite EMC/an);
 • Pentru stagiile practice cu o durata mai mică de 1 luna, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite EMC/săptămână);
 • Participarea la stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau internaţional este creditată cu numărul de credite conferite de organismul european, respectiv internaţional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.
 • Creditele EMC se acordă în baza documentului care atestă efectuarea stagiului de pregătire  practică, în care se menţionează locul de desfăşurare şi durata acestuia.

8.4  Reguli de creditare pentru şcolile de vară (iarnă):

a. Criterii  de creditare a școlilor de vară:

 • Tema trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical.

b. Numărul de credite:

 • Pentru 1 zi de activitate de lucru/practică se acordă 3 credite EMC.

Art. 9.  Educaţia medicală continuă la distanţă (EMCD):

Art.10. Regulile de creditare a manifestărilor ştiinţifice (mese rotunde, conferinţe, simpozioane, congrese ştiinţifice etc.) organizate de filialele județene/Mun. București ale OAMGMAMR sau de alţi organizatori în colaborare cu acestea:

10.1 Creditarea meselor rotunde:

a. Reguli de creditare a meselor rotunde:

 • Mesele rotunde se crediteaza de către Comisia județeană de EMC, care are obligația de a transmite CMEMC raportul de desfăşurare a manifestării științifice (în termen de 30 de zile de la data desfășurării acesteia).
 • Grupa de participanți la masa rotundă poate fi de maxim 20 persoane.

b. Numărul de credite:

 • Masă rotundă= 0,5 credite EMC/oră, maximum 6 ore.

10.2 Creditarea simpozioanelor, conferințelor si congreselor: a. Reguli de  creditare a simpozioanelor, conferințelor si congreselor

 • Cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel puţin 20 zile înaintea începerii programului (anexa 2);
 • Cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de alte entităţi juridice în colaborare/parteneriat cu OAMGMAMR se depune de către reprezentantul desemnat de organizator la filiala pe teritoriul căreia se va desfăşura evnimentul, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului (anexa 2);
 • La cererea de creditare se va anexa programul manifestării, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional al vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinţei. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există;
 • Preşedintele filialei avizează cererea conform normelor şi o va transmite CNEMC, spre creditare;
 • Monitorizarea manifestărilor ştiinţifice desfăşurate la nivelul filialei/în colaborare cu filiala, gestionarea eliberării şi înregistrării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanţi la eveniment intră în atribuțiile președintelui de filială.)
 • O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă această este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau este publicată;
 • Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional internaţional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul internaţional.

b. Numărul de credite:

 • Simpozioanele, conferinţe locale/judeţene= 0,75 credite EMC/oră;
 • Simpozioanele, conferinţe naţionale/internaţionale: 1 credit EMC/oră;
 • Congrese: 1 credit EMC/oră;
 • Autorii lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice vor primi un număr de credite EMC înmulţit cu 1,5 faţă de participant;
 • Coautorul (maxim 3 coautori) va primi un număr de credite EMC înmulţit cu 1,25 faţă de participant.

Art.11. Regulile de creditare pentru publicarea de materiale ştiinţifice medicale:

a.  Criterii de creditare:

 • Un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
 • Publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestări respective.

b. Numărul de credite:

 • Pentru autorul de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor  OAMGMAMR, se acordă 15 credite EMC/articol;
 • Pentru autor de articole publicate în reviste de specialitate în altă ţară se acordă 30 credite EMC;
 • Pentru autor de capitole în cărţi  de specialitate se acordă 30 de credite EMC;
 • Pentru autor de carte se acordă 100 de credite pentru o carte;
 • Pentru autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite EMC pentru o carte;
 • Co-autorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor;
 • Pentru redactor-şef de revista medicală se acordă 30 de credite EMC/an.

Art.12. Regulile de creditare pentru abonamente la publicaţii ştiinţifice creditate sunt:

a. Criteriile de includere a publicaţiilor pe lista publicaţiilor creditate de CNEMC sunt următoarele:

 • Periodicitatea apariţiei. Pentru reviste, demonstrarea editării a cel puţin 4 numere pe an.
 • Obligativitatea înscrierii în publicaţie a Internaţional Standard Serial Number (ISSN) sau Internaţional Standard Book Number (ISBN);
 • Conţinut ştiinţific de specialitate obligatoriu;
 • Să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politică sanitară;
 • Consiliul editorial sau colectivul redacţional să includă profesinisti din domeniul medical;
 • Înscrierea pe lista publicaţiilor creditate de OAMGMAMR (Nomenclatorul publicațiilor creditate de OAMGMAMR) se face în baza Fișei  publicației (anexa 3)
 • Lista publicaţiilor creditate va fi publicată pe site-ul OAMGMAMR

b. Numărul de credite stabilit pentru abonamente la publicaţiile medicale:

 • Revista naţională de specialitate a OAMGMAMR: ARS MEDICA –  9 credite/abonament anual
 • Alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii – 5 credite.
 • Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicaţii care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 14 credite.

Art. 13. Regulile de creditare pentru elaborarea şi coordonarea de proiecte de cercetare: Creditarea pentru elaborarea şi coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de către CNEMC pentru fiecare caz în parte, în funcţie de importanța proiectului şi partea de contribuţie a solicitantului creditării.

Art. 14  Reguli de creditare a programelor de învăţământ postuniversitar:

a. Criterii  de creditare:

 • Beneficiază de credite EMC deţinătorul unei diplome de master, respectiv a titlului științific de doctor, emise de Ministerul Educaţiei Naţionale,  a cărui programă de pregătire pentru obţinerea  masteratului/doctoratului a avut o temă relevantă pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical;
 • Creditele EMC se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.

b. Numărul de credite EMC:

 • obţinerea titlului de master – 40 credite EMC
 • obţinerea titlului științific de doctor-  50 credite EMC

Art.15. Regulile de creditare pentru programele de învăţământ/perfecţionare postbază sunt:

a. Criterii  de creditare:

 • Se creditează obţinerea unor titluri/certificări profesionale obţinute prin programe de pregătire acreditate de către Ministerul Sănătăţii sau de către Autoritatea Naţională pentru Calificări,  în baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.
 • Creditele EMC se acordă pentru anul în care a fost emisă diploma de master/diploma de doctor, o singură dată, la prezentarea documentului.

b. Numărul de credite EMC:

 •  Obţinerea unei specializări-  30 credite EMC
 • Obţinere competenţe – 20 credite EMC
 • Grad principal – 10 credite EMC
 • Obţinerea titlului de formator sau de formare de formatori – 20 credite EMC

 

CAPITOLUL V

CERTIFICAREA FORMELOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ ŞI EVIDENŢA CREDITELOR CURSURILOR/MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

Art.16. Certificarea cursurilor/manifestărilor ştiinţifice:

a) Participanţii la cursuri/manifestări ştiinţifice vor primi, în baza documentelor de curs/manifestare ştiinţifică,  certificate de participare pe care se va menţiona tema cursului/manifestării, locul şi perioada de desfăşurare a acestora, numărul de credite EMC.

b) Certificatele vor fi editate şi înseriate la filiala județeană/Mun. București, prin Registrul Național Unic al OAMGMAMR;

c) În cazul cursurilor/manifestărilor ştiinţifice organizate de alte entităţi juridice decât OAMGMAMR, certificatele de participare vor fi eliberate de către  filiala care a avizat cererea de creditare (pe teritoriul căreia s-a desfăşurat cursul/manifestarea);

d) Certificatele eliberate de filialele județene/Mun. București ale OAMGMAMR pentru participarea la  cursuri/manifestări ştiinţifice creditate de CNEMC, vor fi recunoscute de filiala în care participantul este membru (cu respectarea prevederilor art.28).

Art 17. Filielele județene/Mun. București realizează evidența creditelor obţinute de membrii OAMGMAMR,  prin înregistrarea obligatorie  a creditelor în RNU

Art. 18. Totalizarea numărului de credite obţinut se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist/moaşă/asistentul medical trebuie să facă dovadă că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR. În prezent, numărul anual de credite necesar avizării Certificatului de membru este de 30 de credite.

Art.19.

a)  Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.

b)  Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic, membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv, cât şi asistenţii medicali nevăzători.

c)   Pentru avizarea certificatului de membru al OAMGMAMR este obligatoriu ca, din totalul de credite necesar anual,  cel puțin jumătate să fie realizate prin cursuri EMC. Fac excepție de la aceasta prevedere cei care au obținut necesarul anual de credite în baza obținerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competențe și  autorii de cărți/capitole de cărți.

 

CAPITOLUL VI

MONITORIZAREA DESFĂȘURAII  FORMELOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ; MODALITATEA DE RAPORTARE A ACTIVITĂȚII  EMC

Art.20. Filialele județene/ mun. București ale OAMGMAMR au obligația de a transmite trimestrial către Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă, un raport cu privire la cursurile de EMC organizate la nivelul filialei desfăşurate în trimestrul respectiv, care să conţină  (Anexa 6 la Norme):

 • tema cursului/manifestării
 • nr. adresei de creditare;
 • perioada de desfăşurare;
 • locul de desfăşurare;
 • data/perioada desfășurării cursului
 • numele formatorului/formatorilor
 • nr. adresei de acreditare/reacreditare a formatorului/formatorilor;
 • numărul participanţilor/serie;
 • numarul de credite EMC.

Art. 21. Raportarea activității de educație medicală continuă desfășurată la nivelul filialelor judeţene/Mun. Bucureşti  se va face până la data de 15 a primei lunia trimestrului următor.

Art.22. Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă va centraliza datele cu privire la activitatea EMC din filale şi va sesiza Biroului executiv al OAMGMAMR cazurile de nerespectare a prezentelor norme, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru corectarea acestor situații.

Art. 23. Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă va întocmi şi actualiza lunar registrul cursurilor creditate (anexa 7) şi lista publicaţiilor creditate, care  vor fi afișate pe site-ul OAMGMAMR,  www.oamr.ro.

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 24. Începând cu data de  01.01.2015 creditele EMC nu se mai reportează.

Art. 25. Numărul de credite pentru fiecare formă de EMC va fi stabilit de Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă a OAMGMAMR, în baza cererii de creditare a cursurilor/manifestărilor ştiinţifice, care va fi înaintată de către preşedinţii filialelor județene/Mun. București către  Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă, conform Normelor de creditare.

Art. 26. În urma analizei cererilor de creditare (manifestări ştiinţifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional ştiinţific etc.) Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă decide creditarea  formelor de educaţie medicală continuă.

Art. 27. Pentru cursurile EMC, creditarea este valabilă 12 luni de la data comunicării către filiala județeană/Mun. București. Valabiliatatea creditării poate fi prelungită, la cererea filialei. Solicitarea de prelungire a creditării va fi  înaintată Comisiei Naţionale de Educaţie Medicală Continuă, cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

Art. 28. Pentru desfăşurarea cursurilor, furnizorii de EMC acreditaţi au obligația de a informa și de a solicita avizul conducerii filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia se vor desfăşura  cursurile respective. Dacă la curs participă şi membri ai altor filiale, filiala organizatoare are obligația de a  transmite lista nominală a participanților, filialei de provenienţă. În caz contrar, conducerea filialei de proveniență a participanților la curs, poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute. iar furnizorul riscă  pierderea acreditării. În acest caz, Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă poate hotărî retragerea acreditării furnizorului.

Art. 29. Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR, li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008, aprobată prin Legea 53/2014.

Art. 30. Prezentele Norme sunt obligatorii pentru organizarea şi desfăşurarea formelor de educaţie medicală continuă la nivelul filialelor judeţene/Mun. Bucureşti ale OAMGMAMR. Nerespectarea prezentelor Norme are drept consecinţă sancţionarea persoanelor responsabile de activitatea EMC de la nivelul filialei OAMGMAMR (preşedintele de filială şi preşedintele Comisiei EMC judeţene), conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale OAMGMAMR.

Art. 31. Taxele de certificare/creditare, limitele maxime referitoare la taxele de curs şi cuantumul maxim privind plata lectorilor sunt stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

Art. 32. Prezentele norme intră în vigoare de la data 1.05.2014.

pdf-icon ANEXA 1 CERERE CREDITARE CURSURI

pdf-iconANEXA 2 CERERE CREDITARE MANIFESTARI

pdf-iconANEXA 3 FISA PUBLICATIILOR CREDITATE

pdf-iconANEXA 4 model CHESTIONAR DE EVALUARE FINALA A CURSULUI

pdf-iconANEXA 5 model PROCES VERBAL PREDARE DOCUMENTE CURS

pdf-iconANEXA 6 RAPORT TRIMESTRIAL AL CURSURILOR

pdf-iconANEXA 7 REGISTRUL CURSURILOR CREDITATE