Ordinul 982/10.08 2015 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor
ORDIN   Nr. 982 din 10 august 2015 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, organizat în perioada 28 septembrie – 12 octombrie 2015 

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 617 din 13 august 2015

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 8.273/2015,

în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

ART. 1

(1) Cuantumul taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, organizat în perioada 28 septembrie – 12 octombrie 2015, se stabileşte la valoarea de 160 lei/participant.

(2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, CIF 26328134, cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

ART. 2

(1) Sumele încasate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, în condiţiile legii.

(2) Personalul care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare încheie cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti contract civil.

ART. 3

Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii, Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat.

Bucureşti, 10 august 2015. – Nr. 982.

INFORMAŢII UTILE PRIVIND EXAMENUL PENTRU OBTINEREA SPECIALIZARILOR 2015
În perioada 28.09 – 12.10.2015 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obţinerea specializărilor post bază de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregătire organizate în acest sens. 

Examenul se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele centre universitare de pregătire :

 • Bucureşti: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică;
 • Cluj – Napoca: Laborator, Radiologie – imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Balneo-fizioterapie;
 • Constanţa: Radiologie – imagistică medicală ;
 • Craiova: Radiologie – imagistică medicală, Balneo-fizioterapie, Laborator ;
 •  Galaţi: Laborator, Radiologie – imagistică medicală;
 •  Iaşi: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică;
 • Sibiu: Balneo-fizioterapie, Labotaror, Radiologie – imagistică medicală.

Examenul se va desfăşura în centrul universitar în care s-a desfăşurat pregătirea, având în vedere:

– tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare vor fi publicate pe site-urile SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi OAMGMAMR (www.oamr.ro), până la data de 01.08.2015.

 • înscrierea se face la Filiala OAMGMAMR din judeţul organizator şi la SNSPMPDSB, pentru Bucureşti;
 • perioada de înscriere: 14 – 25.09.2015, între orele 10,00 – 14,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (19 – 20.09.2015 );
 • dosarul de înscriere cuprinde: cerere de înscriere, copie act identitate, adeverinţa de absolvire a programului de specializare, chitanţa de plată a taxei de examen;
 • predarea dosarelor de înscriere comisiilor locale de examen: 28.09.2015;
 • studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora de către comisiile locale de examen: 28 – 30.09.2015;
 • desfăşurarea probei practice: 01 – 10.10.2015;
 • desfăşurarea probei scrise (test – grilă elaborat de comisia centrală de examen): 11.10.2015, orele 10.00 – 12.00.

Persoanele interesate de participarea la examenul pentru obţinerea specializării, organizat în perioada 28.09 – 12.10.2015, sunt rugate să urmărească informaţiile publicate pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi să-şi informeze colegii care nu au posibilitatea tehnică de a se documenta.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. : 021/255.65.51; fax : 021/255.64.45. 

Persoane de contact : – Simulescu Lioara ; Cristea Vasilică – tel.  0740.044.456.

Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare 2015

Descarcare:

Aprobarea programelor de specializare pentru anul de învățământ 2014- 2015

OAMGMAMR aduce la cunoștința membrilor, informații cu privire la  aprobarea,  pentru anul de învățământ 2014- 2015, a programelor de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi a asistenţilor medicali de pediatrie, pentru obținerea specializărilor de Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Balneo-fizioterapie,  Nutriţie şi dietetică și Igienă și sănătate publică.

Planurile de învățământ și curriculum-ul de pregătire pentru specializările Laborator, Radiologie- imagistică medicală, Balneo-fizioterapie,  Nutriţie şi dietetică și Igienă și sănătate publică vor fi elaborate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), împreună cu responsabilii naționali de programe.

Până în prezent, unitățile publice și private au solicitat școlarizarea în anul de învățământ 2014- 2015, a unui număr de 503 asistenți medicali generalişti şi asistenţi medicali de pediatrie, astfel: 104- Balneo-fizioterapie, 127- Laborator, 190- Radiologie-imagistică medicală, 64- Nutriție și dietetică, 18- Igienă și sănătate publică.

Înscrierea la programele de specializare se va face până la data de 01.10.2014.